Visa produkter

Köksavlopp och fett

Kommersiella kök släpper helt naturligt ifrån sig stora mängder fett och oljor i avloppet. Fett och oljor som släpps ut i avloppsledningarna kan orsaka stora problem med bland annat stopp i ledningarna, källaröversvämningar med dålig lukt och hygienrisker som följd.

Köksavlopp och fett

Kommersiella kök släpper helt naturligt ifrån sig stora mängder fett och oljor i avloppet. Fett och oljor som släpps ut i avloppsledningarna kan orsaka stora problem med bland annat stopp i ledningarna, källaröversvämningar med dålig lukt och hygienrisker som följd.

Avloppsvatten från i princip alla verksamheter som handhar livsmedel innehåller mer fett än gällande gränsvärdet tillåter. Gränsvärdet finns angivet i kommunernas Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) och får inte överskridas vid något tillfälle.

Kommersiella kök utan effektiv metod för fettbortagning bryter mot gällande bestämmelser och kan ge dryga böter.

Kolla alltid innan med din kommun vid installation av fettavskiljare, vilka regler som gäller för din verksamhet!

Hantering av fett med GreasePak

Fett är molekyler uppbyggda av glycerolhuvud och en lång fettsyra kedja. De är stora, olösliga i vatten och kan skapa riktiga problem för avlopp och avloppssystem. 
GreasePaks unika biovätska är specifikt framtagen för att effektivt bryta ner de här fettmolekylkedjorna och skapa fritt flödande avloppssystem. Processen fungerar med först lipas, ett enzym delar glycerolhuvudet från fettsyrekedjan. Glycerol ensamt är upplösningsbart och kan spolas bort eller tas upp av bakterier. Den återstående fettsyrekedjan är sedan hanterad med speciellt framtagna naturligt förekommande icke patogena bakterier i biovätskan. Fettsyrekedjorna bryts ner till mycket små, korta kedjor som igen kan spolas bort eller tas upp av bakterier. Inga restprodukter skapas. Enkelt med de rätta verktygen!

Tömning av fett

Fettavskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet för att fungera. Slarvar man med detta kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att det fetthaltiga vattnet passerar genom avskiljaren utan att fetter avskiljs. Risken finns också att avskilt fett bryts ner så att gaser bildas med dålig lukt och hälsorisker som följd. Detta skapar mycket extra jobb och problem vilket innebär mycket tid och kostnader för ett kök som inte tillhör kärnverksamheten.

Efter tömning

För att avskiljaren ska fungera måste man efter tömning fylla den med vatten. Detta gör man genom att sätta på en eller flera vattenkranar och låt dessa rinna i cirka en timme. Om vatten inte fylls på kommer fettet att hamna i avloppet och orsaka stopp och översvämning

Traditionell fettavskiljare

En fettavskiljare hindrar fett från att följa med avloppsvattnet och orsaka stopp eller ansättning i ledningsnätet. Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. Därefter kan det när fettavskiljaren är full tömmas.

Stopp i avloppen när man inte tar hand om fettet.

Kända problem med fettavskiljare är:

HETTAN

Hettan i köksavloppet kan göra att fettet förblir i vätskeform och riskerar därmed att följa igenom fettavskiljaren och vidare med vattnet ut i avloppet och skapa stopp och sämre flöden längre ner i avloppen.

FÖR SMÅ FETTAVSKILJARE

Kommersiella kök med begränsat utrymme har ofta för små fettavskiljare, som snabbt blir fulla och måste tömmas.

DÅLIG LUKT

Fettavskiljare töms inte tillräckligt ofta vilket skapar mycket dålig lukt, försämrar hygienen och kan dra till sig ohyra i köket.

TÖMNING OCH RENGÖRING

Att tömma och rengöra en fettavskiljare är ofta en dyr, tidskonsumerande, kladdig, miljöovänlig och illaluktande operation som kan skapa hygieniska risker i ett kök.

SKRYMMANDE

Skrymmande fettavskiljare är dyra att installera och underhålla, tar upp värdefullt utrymme i köket och vara svåra att göra rent vilket medför ökade risker med hygienen i köket.

Att tömma en fetavskiljare är ett, smutsigt, kladdigt, miljöovänligt och illaluktande arbete.

Låt oss hjälpa dig!

GreasePak eliminerar ovan kända problem och låter köket fokusera på det som den gör bäst – att laga mat!

GreasePak är godkänd som en mycket effektiv lösning mot fettnedbrytning i kommersiella kök och tar därmed bort problemen med hanteringen av fett, flott och olja.

GreasePak kan ersätta en befintlig fettavskiljare och därmed frigöra plats, ta bort hantering och tömning av fett samt ge förbättrad hygien i köket.